தனிமைப்படுத்தப்படுதல் அல்லது தங்குமிட அறிவிப்பு (SHN) இல்லாமல் பயணங்களை அனுமதிப்பது பற்றி MOT ஆராய்ந்து வருகிறது

சிங்கப்பூர்: கோவிட் தொற்று தோயை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்திய நாடுகளுடன் தனிமைப்படுத்தப்படுதல் அல்லது தங்குமிட அறிவிப்பு( SHN) இல்லாமல் பயணங்களை அனுமதிப்பது பற்றி சிங்கப்பூர் போக்குவரத்து அமைச்சகம் (MOT) ஆராய்ந்து வருவதாக கூறியுள்ளது.

தனிமைப்படுத்தப்படுதல் அல்லது தங்குமிட அறிவிப்பு( SHN) இல்லை என்றாலும் கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனை, தொடர்பு தடமறிதல் மற்றும் சமூக தொலைதூர நடவடிக்கைகள் பின்பற்றப்படும்.

கோவிட்-19 நோய்த்தொற்று வீதங்களை குறைப்பதற்கான கூடுதல் வழியை தடுப்பூசி வழங்குகிறது.

முதல் படியாக, தடுப்பூசி சான்றிதழை பரஸ்பரம் அங்கீகரிப்பது குறித்து சர்வதேச சிவில் விமான நிறுவனங்கள் விவாதங்களை தொடங்குவதாகும்.

இந்த விவாதங்கள் சிறிது நேரம் எடுக்கும், ஏனெனில் பெரும்பாலான நாடுகள் தடுப்பூசிகளை சமீபத்தில் தான் தொடங்கின.

சிங்கப்பூரின் நட்பு நாடுகள் அல்லது பிராந்தியங்களுடன் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டால், பொருத்தமான சந்தர்ப்பங்களில் கூடுதல் தகவல் பகிரப்படும் என்று MOT கூறியுள்ளது.

(Image credit: Yahoo)